DdD RETAILS ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

1. ANVÄNDNING

Föreliggande allmänna försäljnings- och leveransvillkor (oktober 2013) för DdD Retail A/S (härefter benämnt ”DdD Retail”) är gällande vid försäljning av samtliga varor och tjänster från DdD Retail till Er (”kunden”), om de inte uttryckligen har frångåtts eller modifierats genom annat skriftligt avtal.

Kundens upplysningar om särskilda eller generella villkor i förfrågningsunderlag, order, accept, köpevillkor etc. anses inte vara en avvikelse från dessa villkor, om inte DdD Retail skriftligt har accepterat avvikelserna.

2. TEKNISKA UPPLYSNINGAR, VÄGLEDNING ETC.

Det utförs löpande utveckling och uppgradering av den maskinvara och programvara som DdD Retail mottar från producenter och underleverantörer. Produktinformationer, illustrationer, ritningar och upplysningar om tekniska data, som t.ex. volymer, belastningsförmåga, prestanda, uppetid, svarstid och liknande i broschyrer, videor, PowerPoint-presentationer, på DdD Retails hemsida etc. är därför endast vägledande. DdD Retails upplysningar är endast bindande när en särskild skriftlig garanti har utfärdats som ett led i avtalet.

Kunden har det fulla ansvaret för sitt val av varan och tjänsten, härunder för att kunden ska uppnå förväntade resultat och funktionalitet, samt att varan och tjänsten ska fungera i kundens existerande eller planerade driftsmiljö.

3. ORDER

Köpet är genomfört när DdD Retail A/S har bekräftat kundens order genom att antingen sända orderbekräftelse eller faktura. DdD Retail A/S förbehåller sig rätten att ändra en avlämnad orderbekräftelse om det inträffar kursändringar, prisändringar, ändringar i leveranstiderna från våra leverantörer och/eller importtillstånd inte beviljas.

4. OMFATTNING AV STANDARDINSTALLATION

A En standardinstallation från DdD Retail omfattar:
1. Maskinvara. Följande maskinvara omfattas av standardinstallationen:
a) DdD POS PC,
b) Touch Screen,
c) Kvittoskrivare,
d) Streckkodsläsare, och
e) Kassalåda.

2. Programvara. Den av DdD Retail levererade programvaran består dels av POS
programvara, och dels av en DdD backoffice. Beträffade villkoren för användning av programvaran och rättigheter till programvaran hänvisas till punkt 16.
a) POS programvaran har installerats lokalt på varje enskild PC/kassaapparat. POS
programvaran innehåller de för driften nödvändiga programmen samt upplysningar om kundens varugrupper, leverantörer etc.
b) DdD backoffice är den programvara som används i samband med DdD Retails
värdtjänst för kundens data.

3. Värdtjänst för data. DdD backoffice samlar in och är värdtjänst för kundens data, härunder
data rörande försäljning, kundupplysningar, lagerbehållningar etc., i form av en
molnlösning. Molnlösningen administreras av DdD Retails underleverantör, och användningen av molnlösningen underkastas underleverantörens vid varje tidpunkt
gällande villkor. För gällande villkor med den nuvarande underleverantören hänvisas till:
http://www.tdchosting.dk/online-shop/om-tdc-hosting/vilkaar-og-villkor/.

4. Klargöring av maskinvara, installation av programvara på POS PC, leverans och
undervisning av personal (e-learning).

5. LÖPANDE AVTAL

Genom att lämna order på en standardlösning accepterar kunden vidare att ingå ett löpande avtal rörande licenser, värdtjänster, telefonjour och antivirus till följande priser:
1. Licens, värdtjänster och telefonjour pr. månad pr. lokation
2. Antivirus pr. PC pr. månad
3. NETS avgift pr. månad
För priser se avsnitt om ekonomi
Det löpande avtalet rörande licens, värdtjänster och telefonjour omfattar:
4. Bruksrätt av programvara.
5. Programvaruuppdateringar.
6. Värdtjänst för data i molnet.
7. Support.
Antivirusabonnemanget omfattar månatligt abonnemang på antivirus-programvara hos DdD Retails underleverantör. Antivirusabonnemanget underkastas DdD Retails underleverantörs vid tidpunkten gällande villkor. För gällande villkor med den nuvarande underleverantören hänvisas till: http://www.norman.com/dk/Slutbrugeraftale.

Avtalet löper för (ett) 1 år i taget och förnyas automatiskt den 1 januari varje år. Önskar en av parterna att säga upp avtalet ska detta ske med ett skriftligt varsel på minst (tre) 3 månader. Skriftlig uppsägning kan sändas till info@dddretail.com eller per brev till DdD retail A/S, Theilgaards Allé 2, DK-4600 Køge.

Ytterligare löpande abonnemangstjänster framgår av anbudet medan de gällande villkoren för uppsägning samt priser och betalning följer beskrivningen i pkt. 5 och pkt. 9.

6. SUPPORT

DdD Retail lämnar teknisk support på den levererade programvaran via telefonjour. Supporten bistår med hjälp bland annat i samband med problem med POS programvara, felfunktion på betalningsterminaler etc.

Supportens öppningstider, stängningsdagar och kontaktinformation finns alltid tillgänglig på DdD Retails hemsida.

7. LEVERANS OCH LEVERANSTID

Leverans sker enligt DdD Retails val Ex Works (INCOTERMS 2010), om inte annat har avtalats skriftligen i det konkreta fallet. Kan leverans till följd av kundens förhållanden inte genomföras, kvarstår varorna för kundens räkning och risk på DdD Retails lager. DdD Retail är berättigad att kräva lagerhyra och få täckning för samtliga övriga omkostnader i samband med resultatlös leverans till följd av förhållanden hos kunden. DdD Retail är under alla omständigheter berättigad att kräva ett belopp på SEK 2 500 + körkostnader hos kunden, oavsett om de faktiska omkostnaderna för den uppskjutna leveransen var lägre.

Varje av DdD Retail meddelad leveranstidpunkt har bestämts efter en rimlig beräkning och är inte bindande för DdD Retail, om det inte i avtalet uttryckligen har specificerats att det gäller fast leveranstid för samtliga varor och tjänster eller delelement av dessa.

8. KRAV PÅ KUNDENS MEDVERKAN

Kunden ansvarar själv för att det finns tillräcklig internetförbindelse för att använda de varor och tjänster som ingår i leveransen. Därutöver är kunden själv ansvarig för att de fysiska ramarna, i vilka de levererade varorna och tjänsterna ska placeras, i varje avseende är färdigställda vid leveranstidpunkten för varorna och tjänsterna, härunder tillräcklig strömförsörjning etc.

9. PRISER OCH BETALNING

Köpesumman förfaller till betalning vid leverans och sista rättidiga betalningsdag är (åtta) 8 dagar efter att leverans har ägt rum. Genom att lämna en order, accepterar kunden en förskotts-betalning på (tjugo procent) 20 % av orderns sammanlagda belopp för betalning innan leverans av varorna och tjänsterna.

Vid överskridande av betalningsfristen påförs kunden ränta med (en och en halv procent) 1,5 % per påbörjad månad av det förfallna saldot från senaste rättidiga betalningsdatum och tills beloppet har krediterats DdD Retails konto i DdD Retails bank.

Abonnemangs avgifter faktureras kvartalsvis i förskott

Kunden kan inte företa moträkning i köpesumman genom krav som härrör från andra rättsförhållanden, och kunden kan inte utöva kvarstadsrätt eller vägra betalning på grund av försening, reklamation eller motkrav rörande den aktuella leveransen.

DdD Retail förbehåller sig rätten att reglera gällande priser årligen i takt med stigning i nettoprisindex.

10. EGENDOMSFÖRBEHÅLL

DdD Retail behåller egendomsrätten till samtliga varor och tjänster tills den fulla köpesumman med tillägg av eventuella räntor och omkostnader har betalats.

11. KUNDENS FÖRSUMMELSE

DdD Retail förbehåller sig rätten att utan varsel stänga av kundens tillgång till molnlösningen och/eller lokalt installerad POS programvara i händelse av kundens försummelse av betalnings-förpliktelserna. DdD Retail förbehåller sig vidare rätten att avstå ytterligare leverans av varje avtalad vara och tjänst så länge kunden är i försummelse av sina betalningsförpliktelser, härunder bristfällig betalning av eventuellt upplupna räntor.

12. REKLAMATION OCH BRISTER

Kunden är förpliktad att omgående och senast (åtta) 8 dagar efter mottagandet av en leverans företa kontroll av varan och tjänsten samt att undersöka dessa för eventuella brister. Konstaterar kunden brister, ska kunden omgående skriftligt reklamera till DdD Retail med specifikation av de brister som görs gällande. Om reklamation inte görs inom angiven tid, upphör rättigheten att ställa garantianspråk.

Varje garantianspråk, oavsett art, ska ha gjorts gällande inom (tolv) 12 månader efter leverans-tidpunkten. Underlåter kunden att göra detta, kan kunden inte vid senare tillfälle hänvisa till bristen.

DdD Retails ansvar för fel och brister begränsas alltid och i varje situation enligt DdD Retails val till att antingen utföra omleverans, åtgärda felet eller meddela kunden ett av DdD Retail fastställt, proportionerligt avdrag. Kunden kan inte göra andra påföljder gällande.

13. PRODUKTANSVAR

För produktansvar är DdD Retail ansvarig enligt de bestämmelser i produktansvarslagen som inte kan frånskrivas genom avtal. DdD Retail frånskriver sig ansvar för produktskador på varje annan grund. Produktansvaret kan beloppsmässigt inte överstiga täckningen på DdD Retails produkt-ansvarsförsäkring.

Kunden är förpliktad att utan oskäligt dröjsmål skriftligen meddela DdD Retail om kunden får kännedom om att en skada har inträffat till följd av köpet, att tredje man hävdar att det har inträffat en sådan skada, eller att det föreligger fara för att en sådan skada ska inträffa.

I den utsträckning som DdD Retail kan komma att påläggas ansvar gentemot tredje man, är kunden förpliktad att hålla DdD Retail skadeslös i samma omfattning som DdD Retails ansvar är begränsat enligt föreliggande punkt 13.

14. PERSONDATA

DdD Retails värdtjänst för data tillhandahålls av en av DdD Retail vald molnleverantör. Alla upplysningar rörande kundens verksamhet som behandlas via den levererade tjänsten, kommer att omfattas av värdtjänster i en molnlösning som tillhandahålls av molnleverantören. I den omfattning som datan i värdtjänsten innehåller persondata, förpliktar DdD Retail sig att som leverantör iaktta persondatalagens regler om behandling av personupplysningar, härunder ansvara för tillräckliga säkerhetsåtgärder för att personupplysningar oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas eller försämras samt att de kommer till obehörigs kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med persondatalagen.

Kunden är själv förpliktad att för egen del följa persondatalagens regler.

15. BEGRÄNSAT ANSVAR

DdD Retail ansvarar, oavsett på vilken grund ett krav reses och oavsett graden av oaktsamhet, inte för indirekta förluster eller följdskador som exempelvis rörelseförlust, utebliven vinst, förluster av data eller omkostnader i samband med återställande härav, förluster av goodwill, förvanskning av meddelanden, förluster av förväntad besparing och liknande. DdD Retails ansvar för varje förlust eller skada är beloppsmässigt begränsat till (hundra procent) 100 % av det belopp som kunden har erlagt för den vara eller tjänst (eller brist på densamma) på vilket kravet baserats.

16. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PROGRAMVARA

16.1 Särskilda licensvillkor
Föreligger särskilda licensvillkor och bestämmelser för den levererade programvaran, har dessa företräde före innevarande punkt 16 Det gäller oavsett om om licensvillkoren härstammar från tredje man eller har utarbetats av DdD Retail.

16.2 Bruksrätt
Kunden förvärvar en icke-exklusiv, oöverförbar och tidsbegränsad bruksrätt för det avtalade antalet enheter och/eller det avtalade antalet licenser till den levererade programvaran med eventuellt tillhörande moduler och skriftligt dokumentationsmaterial. Den levererade program-varan har kunden endast rätt att få installerad på hårdvara med licens.

16.3 Kopiering av programvara
Kunden är oberättigad att kopiera programvaran eller delar av denna, bortsett från att utföra den vid installationen nödvändiga kopieringen. Kunden är dock berättigad att tillverka säkerhets-exemplar av den levererade programvaran för backup- eller arkiveringssyften, om detta är nödvändigt för att använda det som levererats. Exemplar som tillverkats för backup- eller arkiveringssyften är likaledes underkastade föreliggande licensvillkor.

16.4 Ändringar
Kunden är oberättigad att företa ändringar i programvaran, härunder oberättigad att utföra eller låta utföra reverse engineering eller dekompilering av programvaran utöver vad som är tillåtet enligt tvingande lagstiftning, som ska tillämpas på föreliggande rättsförhållanden. I händelse av att kunden eller tredje man företar ingrepp eller ändringar i programvaran, bortfaller DdD Retails förpliktelser enligt dessa villkor utan varsel och DdD Retail frånskriver sig varje ansvar för konsekvenserna av sådana ingrepp eller ändringar. DdD Retails rätt till skadestånd på grund av avtalsbrott kvarstår oförändrad.

16.5 Överlåtelse
Kunden är oberättigad att sälja, uthyra, utlåna, tillåta användning av eller på annat sätt överlåta eller överge bruksrätten till programvaran till tredje man. Programvaran får inte utan särskilt avtal med DdD Retail användas i samband med facility management, outsourcing, värdtjänster eller liknande.

16.6 Immateriella rättigheter
DdD Retail har upphovsrätt och varje annan rättighet till den levererade programvaran eller är berättigad att sublicensiera denna på tredje mans vägnar. Kunden ska respektera DdD Retails/ tredje mans rättigheter och kunden är ansvarig vid åsidosättande av dessa rättigheter, härunder oberättigad spridning av programvaran till tredje man.

Kunden är oberättigad att bryta eller ändra eventuella säkerhetskoder, liksom kunden är oberättigad att ändra eller avlägsna information i programvaran eller på de medier på vilka programvaran levereras i fråga om rättighetsförhållanden, varumärken etc.

Kunden är förpliktad att säkerställa att programvaran förvaras otillgänglig för tredje man och att programvaran inte hamnar i tredje mans innehav.

16.7 Åtgärdande av ursprungliga fel och brister i programvaran

Kunden är förpliktad att genomgå och testa programvaran omedelbart efter leveransen. Under 30 dagar efter leverans av programvaran är DdD Retail förpliktad att leverera en ny kopia av programvaran, om ett medium inte är läsbart.

Programvaran kan – som annan programvara – innehålla oegentligheter eller mindre fel. Sådana mindre fel och oegentligheter berättigar inte kunden till åtgärdande av felet eller andra skadestånd på grund av avtalsbrott. DdD Retail ska eftersträva att alla fel och oegentligheter korrigeras i efterföljande versioner av programvaran.

Dokumenterar kunden skriftligt att det föreligger ett ursprungligt fel i programvaran som har inverkan på programvarans funktionalitet som helhet eller är till hinder för programvarans användning, är DdD Retail under 6 månader efter leverans av programvara förpliktad att efter eget val antingen kostnadsfritt leverera en ny version av programvaran utan felet, kostnadsfritt rätta felet, eller upphäva avtalet helt eller delvist och återbetala det mottagna vederlaget för programvaran helt eller delvist mot återleverans av kundens samtliga versioner och kopior av programvara, manualer, tillhörande dokumentation etc. Med felrättning jämställs anvisning av processer eller användningssätt (”work arounds”) efter vilka felet inte har väsentlig inverkan på kundens användning av programvaran. Kunden är förhindrad från att göra ytterligare krav eller påföljder gällande mot DdD Retail.

Programvaran ges i licens som den är och föreligger och utan andra garantier, åtgärdsförpliktelser eller förpliktelser vid avtalsbrott än de ovanstående. DdD Retail lämnar således ingen garanti för att drift och användning av programvaran ska ske utan avbrott eller vara felfria eller för att programvarufel kan åtgärdas eller kommer att åtgärdas.

I den omfattning som det i punkt 12 om nämnda brister inte uttryckligen upphävs genom vad som anges ovan, gäller det i punkt 12 också för brister hos den licensierade programvaran.

16.8 Kränkning av tredje manns rätt
DdD Retail är gentemot kunden ansvarig för att programvaran inte kränker tredje mans immateriella rättigheter. Om rättssak inleds mot kunden, under vilken det görs gällande att en sådan kränkning föreligger, är kunden förpliktad att omgående underrätta DdD Retail om detta. DdD Retail eller den tredje man från vilken DdD Retail fått programvaran i licens, övertar härefter rättssaken och de med rättssaken tillhörande omkostnaderna och DdD Retail har oåterkallelig fullmakt att för egen räkning genomföra rättssak eller ingå förlikning rörande de påstådda kränkningarna.

Om det döms i enlighet med den ifrågavarande tredje mannens yttrande, är DdD Retail berättigad att efter eget val antingen bevilja kunden rätten att fortsättningsvis använda programvaran, eller att föra kränkningen till upphörande genom att ändra eller ersätta programvaran med annan programvara som väsentligen har samma funktionalitet som programvaran, eller att upphäva avtalet med ögonblicklig verkan mot att återbetala det av kunden erlagda vederlaget. Kunden kan i så fall inte resa ytterligare krav mot DdD Retail.

17. FORCE MAJEURE

DdD Retail är inte ansvarig gentemot kunden när följande omständigheter inträder efter avtalets ingång och hindrar eller senarelägger uppfyllelsen av avtalet: krig och mobilisering, uppror och oroligheter, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker och lockouts, varubrist, brister i eller försening av leveranser från underleverantörer, brand, bristfälliga transportmöjligheter, valuta-restriktioner, import- och exportrestriktioner, dödsfall, sjukdom eller avgång hos nyckelpersoner, virus eller andra omständigheter som DdD Retail inte direkt kan råda över. I sådana fall är DdD Retail berättigad att uppskjuta leverans tills hindren för uppfyllande har upphört, eller alternativt ansvarsfritt annullera avtalet helt eller delvis.

18. VAL AV LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Varje tvist mellan DdD Retail och kunden ska avgöras enligt dansk rätt. Den nämnda lagvalsregeln omfattas dock inte av dansk rätts internationella privaträttsliga regler. Tvisten ska enligt DdD Retails val avgöras med Tingsrätten i Köpenhamn som behörig domstol. Oavsett ovanstående kan DdD Retail dock alltid välja att stämma kunden i dennes Tingsrätt.


Chat with us x